CNC Aluminium Rear Wheel Hub Carrier Set and Shim Kit(orange)